ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ Blogนายสุวรรณ บุญศรี หน่วยฝึกโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3- แผนการสอนรายปี 
- กำหนดการสอน

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร


- หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เงิน

                     *** แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6
                     *** แผนการจัดการเรียนรู้ที่  7
                     *** แผนการจัดการเรียนรู้ที่  8
                   
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 10  จุด  เส้นตรง รังสี  มุม

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปเรขาคณิต

                     *** แผนการจัดการเรียนรู้ที่  13
                     *** แผนการจัดการเรียนรู้ที่  14


- หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น