ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ Blogนายสุวรรณ บุญศรี หน่วยฝึกโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง

ระเบียบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

๑.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ จะต้องมี
    เวลาปฏิบัติงานครบ ๑ ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก
    ผู้บริหารโรงเรียน

๒.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ จะต้อง
    แต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบ
    ของมหาวิทยาลัยที่แนบมา

๓.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ต้อง
    ห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่
    ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด

๔.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ จะต้อง
    ปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
    ผู้อำนวยการ  อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
     
๕.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ จะต้อง
    ไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย ๓๐นาที และ
    กลับที่ พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว ๓๐ นาที เป็นอย่างน้อย

๖.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ จะต้อง
    ลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงาน
    ที่โรงเรียนจัดไว้ให้

๗.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราช
    การต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือ
    วันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว

๘.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณ
     โรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน
     และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำ
     ไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

๙.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ จะต้อง
    ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้น
    ทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร
     โรงเรียน

๑๐.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ จะต้อง
      รายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบ
      ทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย
      นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง

๑๑.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้อง
      ส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน ๑ สัปดาห์

๑๒.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนใน
       สถานศึกษา ๒ จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษา
       ฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการ
       นิเทศและสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนา
       ทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ

๑๓. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไข
       ปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำ
       ทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการ
       ประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนา
       และปัจฉิมนิเทศ

๑๔. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ที่พัก
        ในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้าน
         พักการไปค้างคืนที่อื่น จะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พัก
        เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
        
๑๕.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์
       วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับ
       ปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการ
        ฝึกประสบการณ์ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ในภาคเรียนนั้น
   
      
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น