ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ Blogนายสุวรรณ บุญศรี หน่วยฝึกโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง

ประวัตินักศึกษา • ชื่อ-สกุล : นายสุวรรณ บุญศรี
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์    รหัสนักศึกษา 484143028
  เกิดวันที่เดือน เมษายน   พุทธศักราช ๒๕๒๘
  สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย   ศาสนา พุทธ
  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ : ๑๒๐ หมู่ ๑๐ ตำบล นาคำ
                              อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี
  ความมุ่งหมายในชีวิต : ประกอบอาชีพทางครูและผู้บริหาร
  E-mail : bun_soon@hotmail.com

  ประวัติการศึกษา
  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านหนองห้าง จ.อุบลราชธานี
  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
                                      บ่อชะเนงวิทยา จ.อำนาจเจริญ
  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี

  หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  หน่วยฝึก : โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบรี
  วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                   คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
                   พละศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
                   ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3


  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น