ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ Blogนายสุวรรณ บุญศรี หน่วยฝึกโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง

ปรัชญา - วิสัยทัศน์ โรงเรียน


ปรัชญาโรงเรียน
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
แสงว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคติพจน์ของโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติเจริญวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
จัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
๑. เป็นผู้มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
๒. เป็นผู้มีความเมตตากรุณาซื่อสัตย์สุจริต
                                          ๓. เป็นผู้มีความขยันประหยัดอดทน
                                              
                                
เป้าประสงค์
นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านปัญญา อารมณ์ สุขภาพและจิตสามารถแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้เรียนแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรมมีความเป็นไทยพันธกิจ
                  ๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์
                        ทักษะทางภาษา
                 ๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถอยู่รวมกันในสังคมอย่าง
                      มีความสุข
                 ๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านดนตรี
                      ด้านกีฬา และการแก้ปัญหา
                 ๔. พัฒนาบุคากรสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น