ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ Blogนายสุวรรณ บุญศรี หน่วยฝึกโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง


ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 
                         ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

                         รหัสไปรษณีย์  70140  โทรศัพท์  032-376354
e.mail               :  wadtunglaong   school  @  ratchaburi.org 
สังกัด               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1
                        สำงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอน          ตั้งแต่ระดับอนุบาล   3  ขวบ  ถึงระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
พื้นที่บริการ    หมู่บ้าน  ได้แก่   บ้านทุ่งหลวง   บ้านหนองน้อย   บ้านเนิน  
                       บ้านใหม่เจริญสุข    บ้านหนองริ้น    บ้านเขากูบ   บ้านกลางเนินประวัติโรงเรียน 
            โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    มีพื้นที่   9   ไร่  2  งาน  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดทุ่ง
หลวง  หมู่ที่  2   ตำบล ทุ่งหลวง  อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 
17 ตุลาคม  พ.ศ. 2467  โดยมีนายโกย  รัตนกุล และกำนันโต  เหี้ยมหาญ  พร้อมด้วย
ราษฎร์ตำบลทุ่งหลวง และมีอธิการดำ เป็นผู้อุปการะมีนายถา สุวรรณสิงห์ 
เป็นครูใหญ่ ใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียนชั่วคราว

            พ.ศ. 2487 ได้มีพระอธิการปลิว  สิริปทุโม  เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง ได้สร้าง
อาคารเรียน 2 หลังขนาด 9 คูณ 27 เมตร ยกพื้นหลังคามุงกระเบื้อง มียานทองสุก  
กาฬประดิษฐ์ เป็นครูใหญ่ทำการสอนที่ศาลาการเปรียญ  ต่อมาได้มีอาคารเรียน 4 
หลังโรงอาคาร 1หลังห้องน้ำ 2 หลังสนามฟุตบอล สนามตะกร้อ สนามอเนก
ประสงค์มีอธิการสมพงษ์  อิสรญาโณ เป็นผู้อุปการะโรงเรียน  และนายสำราญ  
แน่วแน่  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

            ปีการศึกษา  2549   โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภาย
นอก (รอบที่ 2) โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)   
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนในฝัน (โรงเรียน
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน”)  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ยึด
หลักการบริหางานแบบ  SBM(School  Base  Manangement )  มุ่งเน้นผลงาน
 
             ปัจจุบัน  เปิดสอนตั้งแต่  ชั้นปฐมวัย  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน 
 ชาย 79 คน หญิง 79  คน  รวม 158  คน   ครู-อาจารย์  9  คน  ลูกจ้าง 1 คน  เป็น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง  โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ..2551


ตราโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น