ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ Blogนายสุวรรณ บุญศรี หน่วยฝึกโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2


- แผนการสอนรายปี 
- กำหนดการสอน

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เงิน


- หน่วยการเรียนรู้ที่ การหาร

                     *** แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2
                     *** แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3
                     *** แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4
                     *** แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5
                     *** แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การตวง


- หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปเรขาคณิต

                     *** แผนการจัดการเรียนรู้ที่  12
                     *** แผนการจัดการเรียนรู้ที่  13
                     *** แผนการจัดการเรียนรู้ที่  14

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน1 ความคิดเห็น: